Deklaracja Wspólnoty Obywateli Miast Europy

sporządzona w Chotowej (Polska) dnia 18 września 2014 r.

 

Obywatele Miast Europy – Sygnatariusze

 

Mając na uwadze fakt, że idea współpracy międzynarodowej i przyszłość regionów oraz miast Europy realizować się może wyłącznie  w oparciu o współpracę i bezpośrednie kontakty pomiędzy konkretnymi ludźmi, mającymi dobrą wolę, energię i zapał,

Świadomi, iż współpracy Obywateli Miast Europy nie mogą ograniczać granice, różnice kolturowe, dziedzictwo historyczne, polityczne kontakty rządów państw ani kadencyjność samorządów miast,

Biorąc pod uwagę odpowiednie postanowienia i zasady zapisane w stosownych globalnych, regionalnych i  lokalnych instrumentach prawnych, strategiach oraz programach dotyczących współpracy ponadnarodowej,

Mając na celu efektywniejsze wdrożenie już istniejących instrumentów, programów, umów i relacji oraz wyrażając wolę oparcia ich o nowe programy i działania,

Uznając, że Miasta Europy stanowią środowisko życia ludności miejscowej oraz doceniając wkład ludności miejscowej w zrównoważony rozwój w sferze społecznej, obywatelskiej, kolturowej i gospodarczej,

Mając świadomość faktu, że działania na rzecz ochrony, utrzymania i zrównoważonego gospodarowania zasobami Miast Europy wymagają wymiany wiedzy, doświadczeń, kapitału ludzkiego i ekonomicznego, oraz że współpraca transgraniczna zapewnia większą skuteczność w osiąganiu spójnego rozwoju Miast i ich Obywateli,

 

uchwalają niniejszym

Deklarację Wspólnoty Obywateli Miast Europy

           

i uzgadniają co następuje:

           

Artykuł 1. Zakres Wspólnoty Miast Europy

 1. Mając na uwadze potencjał ludzki tkwiący w społecznościach municypalnych - w kontekście społecznym Wspólnota Miast Europy (zwana dalej „Wspólnotą”) obejmuje Obywateli Miast Europy (zwanych dalej „Obywatelami”), występujących osobiście lub reprezentujących jednostki organizacyjne zlokalizowane w Miastach Europy.
 2. W kontekście geograficznym – Wspólnota obejmuje wszystkie organizacje municypalne kontynentu europejskiego.

 

Artykuł 2. Ogólne cele i zasady

 1. Zasadą podstawową działania Wspólnoty jest oparta o dobrą, nieskrępowaną wolę Obywateli zasada współpracy wzajemnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Miast Europy w celu poprawy jakości życia Obywateli, wzmocnienia miejscowej gospodarki i kapitału ludzkiego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
 2. Wspólnota ma charakter apolityczny i nie jest związana z żadnym światopoglądem i wyznaniem.
 3. Udział we Wspólnocie jest otwarty dla każdego Obywatela oraz każdej organizacji i instytucji reprezentującej Miasta Europy.
 4. Wspólnota stanowi platformę wymiany pomiędzy Obywatelami wiedzy, umiejętności, metodologii, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości życia i funkcjonowania Miast Europy i jako takanie posiada osobowości prawnej.

 

Artykuł 3. Cele Wspólnoty:

 1. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Miast Europy
 2. Wspieranie integracji Miast Europy wokół idei tworzenia programów, struktur i systemów informacji, współpracy oraz promocji transgranicznej i transregionalnej.
 3. Wspieranie lokalnych grup obywatelskich, samorządów i organizacji międzynarodowych w działaniach na rzecz poprawy jakości życia Obywateli, wzmocnienia miejscowej gospodarki i kapitału ludzkiego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
 4. Promocja i rozwój świadomości społecznej, kulturowej i obywatelskiej
 5. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturowym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyrównywania szans rozwoju i edukacji, rozwoju intelektualnego i zawodowego ObywateliMiast Europy
 6. Dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i wzajemną pomocą w umacnianiu demokracji i tworzeniu dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego
 7. Poszukiwanie i rozszerzanie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i turystycznej pomiędzy Obywatelami
 8. Określenie tych dziedzin funkcjonowania społeczności, które zasługują na szczególną uwagę i głębszą współpracę Miast Europy
 9. Budowanie wspólnej tożsamości europejskiej, z zachowaniem odrębności narodowej, kulturowej i religijnej.
 10. Propagowanie nowoczesnych metod zarządzania i standaryzacji, służących poprawie jakości życia Obywateli.

 

Artykuł 4. Metody realizacji celów Wspólnoty:

 1. Wspieranie kontaktów między Obywatelami i organizacjami mającymi swoją siedzibą na terytorium Miast Europy, w tym jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w celu nawiązywania współpracy
 2. Inicjowanie działań służących współpracy Obywateli i organizacji mających swoją siedzibą na terytorium Miast Europy, w postaci konferencji, seminariów, warsztatów, targów, wystaw, prelekcji, konsultacji społecznych, działalności wydawniczej i medialnej.
 3. Inicjowanie opracowywania studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków wspierających współpracę Obywateli i organizacji mających swoją siedzibą na terytorium Miast Europy.
 4. Zbieranie i publikowanie informacji oraz organizacja wymiany doświadczeń dotyczących specyfiki poszczególnych Miast Europy.

 

Artykuł 5. Konwent Wspólnoty

 1. Niniejszym ustanawia się Konwent Wspólnoty Obywateli Miast Europy (zwany dalej „Konwentem”)
 2. Konwent będzie omawiać problematykę Wspólnoty i podejmować działania zmierzające do promowania idei i celów, dla jakich została ona powołana.
 3. W skład Konwentu wchodzą Obywatele, reprezentanci Miast Europy – sygnatariuszy niniejszej Deklaracji, w liczbie minimum 1 przedstawiciela dla danego Miasta.
 4. Skład Konwentu będzie określany każdorazowo w drodze konsultacji wzajemnych między sygnatariuszami.
 5. Sesje Konwentu odbywać się będą nie rzadziej niż co trzy lata, licząc od daty powołania Wspólnoty.
 6. Do kompetencji Konwentu należy:
 • Wspieranie wdrażania idei Wspólnoty
 • Przyjmowanie uchwał w sprawach związanych z działaniem Wspólnoty
 • Powoływanie Przewodniczącego Konwentu na okres pomiędzy sesjami
 • Prawo ustanawiania organów pomocniczych i wykonawczych Wspólnoty w razie potrzeby
 • Podejmowanie decyzji o zmianach w Deklaracji Wspólnoty
 • Podejmowanie decyzji o organizacji składek na określone działania związane z realizacją celów Wspólnoty
 • Wykonywanie innych funkcji, jakie mogą być niezbędne dla osiągnięcia celów Wspólnoty.
 • Sesje Konwentu zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
 1. Sesje odbywają się w jednym z Miast Europy, których Obywatele są sygnatariuszami Deklaracji Wspólnoty.
 2. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały są publikowane i podpisywane w 2 oryginalnych egzemplarzach – jeden w języku urzędowym kraju, na terenie którego odbywa się Konwent, drugi – w języku angielskim.
 4. Prawo wnoszenia wniosków do obrad Konwentu posiadają wszyscy Obywatele sygnatariusze osobiście lub instytucjonalnie.
 5. Spotkanie inicjujące powstanie Wspólnoty jest jednocześnie pierwszą nadzwyczajną sesją Konwentu.

 

Artykuł 6. Przewodniczący Konwentu

 1. Pracami Konwentu kieruje Przewodniczący, powoływany każdorazowo na okres pomiędzy sesjami, jednak nie dłużej niż na okres trzech lat, w drodze wyborów jawnych wszystkich uczestników Konwentu zwykłą większością głosów
 2. Przewodniczący Konwentu:
 • Inicjuje i monitoruje działania Wspólnoty służące realizacji celów, dla jakich została powołana
 • Zwołuje i organizuje przebieg sesji Konwentu Wspólnoty
 • Nawiązuje współpracę z właściwymi organami lub agencjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu inicjowania lub wspierania działań służących realizacji celów Wspólnoty
 • Organizuje proces sygnowania Deklaracji Wspólnoty przez nowych Sygnatariuszy
 • Reprezentuje Wspólnotę przed innymi instytucjami, organizacjami i agencjami
 • Jest depozytariuszem Deklaracji Wspólnoty i wszystkich dokumentów, środków i rzeczy, jakie staną się jej własnością w drodze realizacji działań
 • Zarządza środkami finansowymi, jeżeli takowe Wspólnota posiada
 • Ma prawo powoływania Sekretariatu Wspólnoty lub powierzania takich działań wydzielonej jednostce organizacyjnej działającej na terenie jednego z Miast Europy – sygnatariuszy Deklaracji. Wszelkie zobowiązania wynikające z prac Sekretariatu stanowią osobiste zobowiązania Przewodniczącego.
 1. Pełnienie funkcji Przewodniczącego nie stanowi prawa do wynagrodzenia za te działania. Nie ogranicza to prawa Przewodniczącego do zwrotu kosztów podejmowanych działań, jeżeli Wspólnota posiadać będzie adekwatne środki.
 2. Przewodniczący Konwentu prowadzi obrady Konwentu zamykającego jego kadencję i na koniec każdorazowo przedstawia raport z działań Wspólnoty w okresie poprzednim oraz przeprowadza wybory nowego Przewodniczącego.
 3. Po wyborze Przewodniczący-elekt protokolarnie przejmuje od ustępującego Przewodniczącego Deklarację Wspólnoty oraz wszystkie dokumenty, środki i rzeczy, stanowiące własność Wspólnoty.

Artykuł 7. Finansowanie działania Wspólnoty

 1. Wszelkie działania Wspólnoty związane z realizacją wytyczonych celów są działaniami non-profit.
 2. Przewodniczący Wspólnoty ma prawo występowania w jej imieniu w działaniach mających na celu pozyskanie dofinansowania na realizację celów Wspólnoty.
 3. Wszelkie środki finansowe i rzeczowe pozyskane przez Wspólnotę muszą być osobno ewidencjonowane. Ich pozyskiwanie i rozdysponowanie nadzoruje Przewodniczący w ten sposób, aby działania te były transparentne i zgodne z prawem.
 4. Sygnatariusze – Obywatele i reprezentowane przez nich jednostki organizacyjne – mają prawo wpłacania do Przewodniczącego składek na określone działania związane z realizacją celów Wspólnoty.
 5. Przewodniczący ustępując winien w przedstawianym Konwentowi raporcie uwzględnić informację o finansach Wspólnoty i sposobach ich zagospodarowania.

 

Artykuł 8. Wypowiedzenie udziału we Wspólnocie

 1. Każdemu Sygnatariuszowi przysługuje prawo wypowiedzenia udziału we Wspólnocie, za wyjątkiem osoby pełniącej aktualnie obowiązki Przewodniczącego lub osób związanych innymi umowami ze Wspólnotą, jakie mogą się pojawić w trakcie jej funkcjonowania.
 2. Wypowiedzenie udziału we Wspólnocie odbywa się na piśmie i powinno być złożone do Przewodniczącego osobiście lub drogą pocztową.
 3. Wypowiedzenie nabiera mocy z chwilą ogłoszenia go przez Przewodniczącego podczas najbliższej sesji Konwentu.

 

Artykuł 9. Wejście w życie

 1. Wspólnota powstaje z chwilą złożenia podpisów pod niniejszą Deklaracją przez pierwszych 10 Sygnatariuszy pochodzących z minimum 3 Miast Europy.
 2. Deklaracja jest otwarta do przystąpienia dla każdego Obywatela Miast Europy bezterminowo.
 3. Deklaracja Wspólnoty może być podpisana przez Obywateli na dokumencie oryginalnym lub w drodze przystąpienia poprzez podpisanie kopii Deklaracji, i przesłanie podpisów lub ich elektronicznego obrazu do Przewodniczącego.

 

Artykuł 10. Prawo zachowania oryginału

 1. Deklaracja wspólnoty została oryginalnie sporządzona w języku polskim i angielskim.
 2. Każdy z Sygnatariuszy ma prawo tłumaczenia Deklaracji na inne języki, z zachowaniem obowiązku przesłania tłumaczenia do Przewodniczącego i prawa Konwentu do sprostowania tłumaczenia w przypadku stwierdzenia braków lub błędów tłumaczenia.

 

Sporządzono w Chotowej koło Dębicy (Polska), w dniu 18 września 2014 roku w dwu egzemplarzach – jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim.

Egzemplarz oryginalny Deklaracji będzie złożony w depozyt u Przewodniczącego Konwentu Wspólnoty Miast Europy