Fundacja PRO EUROPAE BONO to polska organizacja pozarządowa działająca not-for- profit, powstała na mocy aktu notarialnego w dniu 13 grudnia 2013 roku.

Misją Fundacji jest budowanie szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej w każdej dziedzinie życia społecznego, z wyłączeniem kwestii politycznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich obszarów sfery społecznej kierunkowanej na podnoszenie jakości życia społeczeństwa obywatelskich w Europie.

W centrum zainteresowania Fundacji leży służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego zjednoczonej Europy w oparciu o bezpośrednie kontakty pomiędzy ludźmi, firmami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami krajów Europy, aby w szerokiej perspektywie rozwoju, w oparciu o różnorodność kultur, systemów prawnych i gospodarczych oraz doświadczeń grupowych i indywidualnych wykorzystywać wspólny potencjał w kierunku osiągania zrównoważonego rozwoju mieszkańców Europy.

Działania Fundacji nakierowane są na innowację w zakresie integracji środowisk municypalnych Europy, opartą na realnej komunikacji transgranicznej Obywateli miast i gmin, poprzez udostępnienie im jednolitej i spójnej informacji oraz organizację wymiany posiadanych zasobów w każdym sektorze życia społecznego, na bazie wytworzonej sieci współpracy opartej o technologie cyfrowe.