Misja

 

Mając na uwadze fakt, że idea współpracy międzynarodowej i przyszłość regionów oraz miast Europy realizować się może wyłącznie w oparciu o współpracę i bezpośrednie kontakty pomiędzy konkretnymi ludźmi, mającymi dobrą wolę, energię i zapał, jak również świadomi, iż współpracy tej nie mogą ograniczać polityczne kontakty rządów państw ani chwiejne losy samorządów miast, wyrażamy wolę oparcia stabilności współpracy ludzi Europy o organizację pozarządową.

Taką ideą wiedzieni oznajmiamy, iż misją tworzonej przez nas Fundacji „Pro Europae Bono” jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego zjednoczonej Europy w oparciu o bezpośrednie kontakty pomiędzy ludźmi, firmami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami krajów Europy, aby w szerokiej perspektywie rozwoju w oparciu o różnorodność kultur, systemów prawnych i gospodarczych oraz doświadczeń grupowych i indywidualnych wykorzystywać wspólny potencjał w kierunku osiągania zrównoważonego rozwoju mieszkańców Europy.

Jednocześnie wyrażamy wolę podejmowania działań służących integrowaniu społeczności lokalnych i regionalnych, aby poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów generować wartość dodaną stanowiącą dobro wspólne, zaś środki pozyskane w efekcie tych działań przeznaczać chcemy w całości na cele statutowe, zgodnie z ideą non-profit.

 

Mając szczerą wolę poświęcenia się realizacji tak rozumianej misji,
dnia 13 grudnia 2013 roku,
- w 24 roku odzyskania przez społeczeństwo polskie pełnej decyzyjności obywatelskiej,
w 10 roku funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Zjednoczonej Europy -

Fundację niniejszą ustanowiliśmy.

Cele statutowe

 1. wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów Unii Europejskiej i Europy za szczególnym uwzględnieniem sektora miast i gmin;
 2. działalność na rzecz integracji krajów Europy, a w szczególności Unii Europejskiej, zwłaszcza na poziomie samorządowym;
 3. tworzenie programów, struktur i systemów informacji oraz promocji współpracy transgranicznej i transregionalnej w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej;
 4. wspieranie zarówno lokalnych grup obywatelskich, jak i międzynarodowych organizacji, których cele działania zgodne są z celami Fundacji;
 5. promocja i rozwój świadomości społecznej i obywatelskiej;
 6. pomoc instytucjom społecznym w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków Unii Europejskich;
 7. upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych;
 8. rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań na rynku pracy, w tym do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich aktywizacji zawodowej;
 10. wyrównywanie szans rozwoju i edukacji między mieszkańcami miast i wsi, uboższych i bogatszych rejonów kraju i Europy;
 11. rozwój intelektualny i zawodowy społeczeństwa;
 12. działalność charytatywna, w tym udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
 13. udział w projektach i programach UE;
 14. dzielenie się doświadczeniami i wiedzą, pomocą w umacnianiu demokracji i tworzeniu dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego;
 15. poszukiwanie i rozszerzanie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i turystycznej pomiędzy państwami Europy, a w szczególności państwami Unii Europejskiej;
 16. określenie tych dziedzin funkcjonowania społeczności, które zasługują na szczególną uwagę i głębszą współpracę;
 17. budowanie wspólnej tożsamości europejskiej, z zachowaniem odrębności narodowej;
 18. wspieranie rozwoju i wymiany myśli naukowo-technicznej;
 19. umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 20. propagowanie nowoczesnych metod zarządzania i standaryzacji
 21. propagowanie informacji o idei i zasadach działania Unii Europejskiej
 22. krzewienie i promocja postaw proekologicznych i prozdrowotnych;
 23. wspieranie rozwoju i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 24. tworzenie i wspieranie programów oraz struktur promujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw;
 25. tworzenie i wspieranie programów oraz struktur promujących restrukturyzację i rozwój rolnictwa;
 26. wspieranie, udział lub współudział w tworzeniu, opracowywaniu i realizacji działań rozwijających sektor ekonomii społecznej;
 27. udział lub współudział w tworzeniu i działalności podmiotów ekonomii społecznej takich jak banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje.

Oddziały